Zasady udzielania licencji do Fonogramów oraz Materiałów Serwisu udostępnianych Użytkownikom przez Producenta i Wydawcę

I. Definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć jak następuje:

 1. Regulamin – niniejsze „Zasady udzielania licencji do Fonogramów oraz Materiałów Serwisu udostępnianych Użytkownikom przez Producenta i Wydawcę”;
 2. Producent i Wydawca – Studio Epicki Mikrofon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: al. KEN 98 lok. 203, 02-777 Warszawa, NIP 9512497824, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000828350, kapitał zakładowy w wysokości: 5000,00 zł, wpłacony w całości; producent Fonogramów i wydawca Materiałów Serwisu;
 3. Serwis – serwis internetowy Audioseriale.pl prowadzony przez Producenta i Wydawcę pod aktualnym adresem URL https://audioseriale.pl oraz pod adresem będącym uzupełnieniem lub kontynuacją tego URL oraz każdym, który go zastąpi;
 4. Fonogram – pierwsze utrwalenia warstwy dźwiękowej Utworu lub zjawiska akustycznego, którego producentem i właścicielem jest Producent i Wydawca i który jest udostępniany za pośrednictwem Serwisu;
 5. Utwór – przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci;
 6. Materiały Serwisu – teksty, zdjęcia, grafiki, materiały audio (z wyłączeniem Fonogramów) oraz wideo pochodzące z Serwisu;
 7. Plik Cyfrowy – plik elektroniczny, w którym zawarty jest kontent (w szczególności Fonogram oraz Materiał Serwisu) przeznaczony do odsłuchu, odczytania lub innego odtworzenia za pomocą Urządzenia Elektronicznego;
 8. Urządzenie Elektroniczne – urządzenie przeznaczone m.in. do pobierania oraz utrwalania Plików Cyfrowych (np. smartfon, tablet, laptop, komputer stacjonarny);
 9. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, odwiedzająca Serwis lub korzystająca z usług Serwisu, w szczególności nabywająca licencję na korzystanie z Fonogramów oraz Materiałów Serwisu na zasadach określonych w Regulaminie;
 10. Prawo Autorskie – Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (publikator: Dz.U. 1994, nr 24, poz. 83, tekst jednolity: Dz.U. 2016, poz. 666).

II. Postanowienia ogólne

 1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest ustalenie zasad i warunków udzielania Użytkownikowi licencji na korzystanie z Fonogramów oraz Materiałów Serwisu.
 2. Fonogramy oraz Materiały Serwisu podlegają ochronie prawnej przewidzianej przez Prawo Autorskie.
 3. Korzystanie z Fonogramów oraz Materiałów Serwisu nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do Fonogramów oraz Materiałów Serwisu.
 4. Użytkownik może korzystać z Fonogramów oraz Materiałów Serwisu wyłącznie w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 5. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie uchybiają przepisom Prawa Autorskiego dopuszczającym korzystanie z Utworów w ramach dozwolonego użytku.

III. Uprawnienia Użytkownika

 1. Użytkownik ma prawo korzystać z Fonogramów oraz innych Materiałów Serwisu tylko i wyłącznie na własny użytek.
 2. Użytkownik może wprowadzać Pliki Cyfrowe zawierające Fonogramy oraz Materiały Serwisu do pamięci Urządzeń Elektronicznych w celu zapoznania się z treścią Utworów, a także odtwarzać i zwielokrotniać Pliki Cyfrowe w Urządzeniach Elektronicznych bez możliwości zmieniania struktury Plików Cyfrowych lub innego modyfikowania Fonogramów oraz Materiałów Serwisu.
 3. Użytkownik – bez uprzedniej pisemnej zgody Producenta i Wydawcy – nie jest uprawniony do:
  1. rozpowszechniania ani wprowadzania do obrotu pobranych Plików Cyfrowych zawierających Fonogramy oraz Materiały Serwisu w rozumieniu art. 50 Prawa Autorskiego – ani w całości, ani we fragmentach;
  2. publikacji, dystrybucji oraz oddawania w najem Fonogramów oraz Materiałów Serwisu;
  3. jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania Fonogramów oraz Materiałów Serwisu;
  4. ingerowania w zawartość Fonogramów oraz Materiałów Serwisu;
  5. usuwania z Fonogramów oraz Materiałów Serwisu oznaczeń Producenta i Wydawcy.

IV. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 marca 2020r.
 2. Niniejszy Regulamin może być zmieniony przez Producenta i Wydawcę (z zastrzeżeniem postanowienia zawartego w pkt 3 poniżej).
 3. Zmiana Regulaminu obowiązuje od dnia ogłoszenia, przy czym uprawnienia nadane Użytkownikowi do dnia ogłoszenia zmiany podlegają przepisom dotychczasowym.
 4. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie Serwisu pod adresem: https://audioseriale.pl/polityka-prywatnosci/ oraz w siedzibie Producenta i Wydawcy.
 5. Regulamin – na żądanie Użytkownika przesłane pocztą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@audioseriale.pl – zostanie przekazany Użytkownikowi nieodpłatnie w wersji elektronicznej na podany przez Użytkownika adres e-mail.