Polityka prywatności

obowiązuje od 1 marca 2020r.

Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku!

Niniejsza Polityka prywatności ma na celu zapoznanie Cię z tym, w jaki sposób przetwarzane są Twoje dane osobowe, gdy odwiedzasz serwis internetowy Audioseriale.pl oraz gdy korzystasz z poszczególnych jego funkcjonalności. Dokument ten służy przekazaniu Ci informacji, o których mowa w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, które obowiązuje od 25 maja 2018 r.

Administratorem Twoich danych osobowych jest firma:

Studio Epicki Mikrofon Spółka z o.o.
Adres: al. Komisji Edukacji Narodowej 98 lok. 203, 02-777 Warszawa.
Adres do korespondencji i przesyłek w formie tradycyjnej: jak wyżej

Korespondencja elektroniczna za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie: https://audioseriale.pl/kontakt lub za pośrednictwem poczty e-mail: kontakt@audioseriale.pl

 

I. Definicje

Ilekroć w niniejszym dokumencie stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć jak następuje:

 1. Administrator – Studio Epicki Mikrofon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: al. KEN 98 lok. 203, 02-777 Warszawa, NIP 9512497824, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000828350;
 2. Serwis – serwis internetowy Audioseriale.pl prowadzony przez Administratora pod aktualnym adresem URL https://audioseriale.pl oraz pod adresem będącym uzupełnieniem lub kontynuacją tego URL oraz każdym, który go zastąpi;
 3. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej lub kilku usług lub funkcjonalności udostępnianych w Serwisie;
 4. Dane Osobowe (także: Dane) – wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej przez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, w tym nr IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie lub innych podobnych technologii;
 5. Formularz Kontaktowy (także: Formularz) – miejsca w Serwisie, które umożliwiają wprowadzenie Danych Osobowych przez Użytkownika, we wskazanych w nich celach.
 6. Subskrypcja Kanału Podcastowego – bezpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika, polegająca na możliwości cyklicznego pobierania przez Użytkownika plików audio za pośrednictwem ogólnodostępnych serwisów internetowych (np. Spotify, Google Podcasts) lub aplikacji na urządzenia z system Android lub iOS;
 7. Usługa Newslettera (także: Newsletter) – bezpłatna usługa świadczoną drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika polegająca na przesyłaniu wiadomości elektronicznych (e-mail), za których pośrednictwem Administrator informuje o wydarzeniach, usługach, produktach i innych elementach istotnych z punktu widzenia Administratora i /lub w celu realizacji prawnie uzasadnionego celu Administratora, jakim jest marketing bezpośredni;
 8. Profilowanie – zautomatyzowane przetwarzanie Danych Osobowych, które polega na wykorzystaniu Danych Osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
 9. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
 10. Polityka Prywatności (także: Polityka) – niniejsza „Polityka prywatności”.

II. Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka określa zasady przetwarzania i ochrony Danych Osobowych przekazanych przez Użytkowników w Serwisie Administratora.
 2. Niniejsza Polityka obowiązuje od 1 marca 2020r.
 3. Administrator Danych Osobowych nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) i wykonuje samodzielnie obowiązki związane z przetwarzaniem Danych Osobowych.

III. Cele oraz podstawy prawne przetwarzania Danych w Serwisie

 1. Korzystanie z Serwisu
  1. Dane Osobowe Użytkowników Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii) przetwarzane są przez Administratora:
   1. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie prezentowania i dystrybucji plików dźwiękowych i utrzymywania w Serwisie treści zamieszczonych przez Użytkowników (np. wpisy, komentarze) – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
   2. w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
   3. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie swoich praw;
   4. w celach marketingowych Administratora związanych z prezentowaniem reklamy behawioralnej – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na marketingu własnych usług.
  2. Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego Dane Osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza również te Dane w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania nim, a także w celach analitycznych i statystycznych – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 1. Formularz Kontaktowy
  1. Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznego Formularza Kontaktowego. Skorzystanie z Formularza wymaga podania Danych Osobowych, niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego obsługi.
  2. Dane Osobowe są przetwarzane:
   1. w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony Formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu w celu doskonalenia jego funkcjonalności.
 1. Subskrypcja Kanału Podcastowego
Subskrypcja Kanału Podcastowego odbywa się poza Serwisem. Użytkownik dokonuje Subskrypcji Kanału Podcastowego w ogólnodostępnych serwisach internetowych lub aplikacjach na urządzenia z system Android lub iOS. Każdorazowo jest zobowiązany do zapoznania się z polityką prywatności danego serwisu lub warunkami licencji określonej aplikacji. Administrator nie odpowiada za Dane Osobowe przekazywane tym serwisom lub aplikacjom.
 1. Marketing
  1. Administrator przetwarza Dane Osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na:
   1. wyświetlaniu Użytkownikowi oferty produktów i usług, które nie są dostosowane do jego preferencji (w tym reklama kontekstowa);
   2. wyświetlaniu Użytkownikowi oferty produktów i usług, które odpowiadają jego zainteresowaniom (reklama behawioralna);
   3. kierowaniu do Użytkowników, którzy w tym celu podali swój adres e-mail, powiadomień mogących zawierać informacje handlowe, w tym w szczególności powiadomienia o bieżących ofertach dostępnych w Serwisie lub inne treści marketingowe dotyczące zasobów Serwisu (Usługa Newslettera).
  2. W celu realizowania działań marketingowych Administrator w niektórych przypadkach wykorzystuje profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu Danych Administrator ocenia preferencje zakupowe w celu jak najlepszego dopasowania oferty na przyszłość.
 1. Reklama
  1. Administrator przetwarza Dane Osobowe Użytkowników dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy, w tym reklamy kontekstowej (tj. reklamy, która nie jest dopasowana do preferencji Użytkownika).
  2. Przetwarzanie Danych Osobowych w tym celu odbywa się w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 1. Reklama behawioralna
  1.  Administrator przetwarza Dane Osobowe Użytkowników, w tym Dane Osobowe gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii dla celów marketingowych, w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej (tj. reklamy, która jest dopasowana do preferencji Użytkownika).
  2. Przetwarzanie Danych Osobowych w tym celu obejmuje także Profilowanie Użytkowników.
 1. Newsletter i marketing bezpośredni
  1. Użytkownikom, którzy w tym celu podali swój adres e-mail, Administrator świadczy Usługę Newslettera. Podanie Danych jest wymagane w celu świadczenia Usługi Newslettera, a ich niepodanie lub skierowanie żądania usunięcia Danych skutkuje brakiem możliwości jego wysyłki.
  2. Dane osobowe są przetwarzane:
   1. w celu świadczenia Usługi Newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. w przypadku kierowania do Użytkownika treści marketingowych w ramach Newslettera – podstawą prawną przetwarzania, w tym profilowania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie Newslettera;
   3. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie, w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;
   4. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  3. Zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych w celu świadczenia Usługi Newslettera można w każdej chwili wycofać przez kliknięcie w aktywny link zamieszczony w którejkolwiek wiadomość e-mail zawierającej Newsletter bądź przez skierowanie żądania usunięcia Danych pod adresem e-mail: kontakt@audioseriale.pl lub za pośrednictwem Formularza Kontaktowego dostępnego pod adresem https://www.audioseriale.pl/kontakt – każdorazowo przy użyciu adresu e-mail, pod który kierowany jest Newsletter.
 1. Portale społecznościowe
  1. Administrator przetwarza Dane Osobowe Użytkowników odwiedzających profil Serwisu prowadzony w takich mediach społecznościowych jak: Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, Snapchat, Google+.
  2. Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora, promowaniu Serwisu, a także udzielania odpowiedzi na krótkie zapytania kierowane za pośrednictwem komunikatorów dostępnych w poszczególnych mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na promowaniu własnej marki oraz niezbędność przetwarzania do wykonania zobowiązania (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) w zakresie, w jakim zapytania kierowane za pośrednictwem komunikatorów dotyczą działania Serwisu i jego usług.
 1. Pliki cookies oraz podobna technologia
  1. Pliki cookies to małe pliki tekstowe, instalowane na urządzeniu Użytkownika, przeglądającego Serwis. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. W niniejszej Polityce informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii wykorzystywanych w ramach Serwisu.
  2. Administrator wykorzystuje tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne oraz statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:
   1. pliki cookies z Danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies);
   2. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies);
   3. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies);
   4. sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies);
   5. trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika, na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang. user interface customization cookies),
   6. pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych.
  3. Administrator wykorzystuje również pliki cookies do celów marketingowych, w tym w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej. W tym celu Administrator oraz jego partnerzy przechowują informacje lub uzyskują dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Wykorzystanie plików cookies oraz zebranych za ich pośrednictwem Danych Osobowych w celach marketingowych, w szczególności w zakresie promowania usług i towarów podmiotów trzecich, wymaga uzyskania zgody Użytkownika. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana.

IV. Okres przetwarzania Danych Osobowych

 1. Dane Użytkownika będą przetwarzane przez Administratora przez czas realizacji poszczególnych usług i/lub do czasu osiągnięcia określonych celów.
 2. Po upływie okresu przetwarzania Dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.
 3. Okres przetwarzania Danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a także na żądanie kompetentnych organów władzy publicznej, a po tym okresie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

V. Uprawnienia Użytkownika

 1. Użytkownikowi przysługują w każdej chwili uprawnienia zawarte w art. 15–21 RODO, tj.:
  1. prawo dostępu do treści jego Danych;
  2. prawo do przenoszenia Danych;
  3. prawo poprawiania Danych;
  4. prawo sprostowania Danych;
  5. prawo usunięcia Danych, jeśli brak jest podstaw do ich przetwarzania;
  6. prawo ograniczenia przetwarzania, jeśli nastąpiło ono w sposób nieprawidłowy lub bez podstawy prawnej;
  7. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora;
  8. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na zasadach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych), jeśli uzna, że przetwarzanie jego Danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony Danych;
  9. prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. W celu realizacji swoich praw Użytkownik może zwrócić się do Administratora przez adres e-mail, Formularz Kontaktowy lub listownie pod adresem siedziby Administratora, wskazując zakres swoich żądań. Odpowiedź zostanie udzielona w terminie nie późniejszym niż 30 dni od dnia wpłynięcia żądania i jego uzasadnienia.

VI. Prawo do sprzeciwu

 1. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego Danych dla celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z uzasadnionym interesem Administratora.
 2. Użytkownik ma także prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego Danych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją w przypadkach, gdy postawą prawną przetwarzania Danych jest uzasadniony interes Administratora (np. w związku z realizacją celów analitycznych i statystycznych, w tym profilowaniem).
 3. Sprzeciw wobec przetwarzana Danych można wnieść przez Formularz Kontaktowy lub adres e-mail: kontakt@audioseriale.pl.

VII. Odbiorcy Danych

 1. W związku z realizacją usług Dane Osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych służących do świadczenia usług, podmiotom, takim jak banki i operatorzy płatności, firmy badawcze, podmioty świadczące usługi księgowe, agencje marketingowe (w zakresie usług marketingowych), oraz podmiotom powiązanym z Administratorem.
 2. W przypadku uzyskania zgody Użytkownika jego Dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom w ich własnych celach, w tym w celach marketingowych.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

VIII. Przekazywanie Danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Poziom ochrony Danych Osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje Dane Osobowe poza EOG tylko wówczas, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim przez:

 • współpracę z podmiotami przetwarzającymi Dane Osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
 • stosowanie standardowych klauzul umownych, wydanych przez Komisję Europejską;
 • stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;
 • w razie przekazywania Danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej. Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania Danych Osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.

IX. Bezpieczeństwo Danych Osobowych

 1. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że Dane Osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny, zapewniający przede wszystkim, że dostęp do Danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na Danych Osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.
 2. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają Dane Osobowe na zlecenie Administratora.

X. Zaufani partnerzy

Administrator zapewnia wysoką jakość funkcjonowania Serwisu samodzielnie, a także korzystając z usług zaufanych partnerów, którzy mają lub okazjonalnie mogą mieć dostęp do Danych Osobowych Użytkowników Serwisu. Z zaufanymi partnerami, jako tzw. procesorami, Administrator zawiera umowy o powierzenie przetwarzania Danych ustanawiające wysoki standard ochrony Danych Osobowych.

XI. Zmiany Polityki Prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, a każdego Użytkownika Serwisu obowiązuje znajomość aktualnej wersji Polityki Prywatności. Przyczyną zmian mogą być rozwój technologii internetowej, zmiany w powszechnie obowiązującym prawie czy też rozwój Serwisu przez np. korzystanie z nowych narzędzi przez Administratora.